sitemap

Pensionvoorwaarden "op de Smakterheide"
 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
1: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Het pension: De instelling die de verzorging van het onder te brengen dier verzorgt voor de eigenaar gedurende een bepaalde tijd.
b. De pensionhouder: De vertegenwoordiger van het dierenpension.
c. De eigenaar: De eigenaar of diens gemachtigde van het in het pension onder te brengen dier.

ARTIKEL 2 - GELDIGHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door het pension aangegane pensionovereenkomsten.

ARTIKEL 3 - DE OVEREENKOMST
De eigenaar geeft door het onderbrengen van zijn/haar dier in het pension volmacht aan de pensionhouder, die deze volmacht aanneemt,
om (gedurende het verblijf van het dier in het pension van de pensionhouder) als een goed pensionhouder te handelen. Bij eventuele medische verwikkelingen zal de pensionhouder in overleg met de aan het pension verbonden dierenarts besluiten over eventuele behandeling van het dier.

ARTIKEL 4 - AANSPRAKELIJKHEID
Partijen komen overeen dat de pensionhouder ten opzichte van de eigenaar niet aansprakelijk zal zijn voor:
schade en/of kosten ten gevolge van:
ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het dier,
Loopse honden die tijdens het verblijf drachtig worden,
met uitzondering van gevallen waarin sprake zou zijn van opzet, aan de zijde van de pensionhouder.

ARTIKEL 5 - BETALING
1. De eigenaar is gehouden de in de pensionovereenkomst vastgelegde pensionprijs bij het brengen van het dier te betalen aan de pensionhouder of aan een van diens medewerkers.
2. Wordt het dier eerder opgehaald dan na ommekomst van de afgesproken periode, en zijn de totale kosten minder dan het bij het brengen van het dier betaalde bedrag, dan zal het teveel betaalde aan de eigenaar niet worden gerestitueerd, tenzij anders is overeengekomen met de pensionhouder.
3. De eigenaar is de hiervoor genoemde pensionkosten, kosten van eventuele medische behandeling(en) of inenting (en) van het dier en de eventuele chipkosten verschuldigd aan de pensionhouder. Voor zover deze bedragen niet kunnen worden voldaan uit de hiervoor omschreven vooruitbetaling, zal het restant van de verschuldigde pensionkosten voldaan moeten worden bij het afhalen van het dier, tenzij anders is overeengekomen met de pensionhouder.
4.a. Bij niet-betaling van de hiervoor omschreven kosten, welke ten laste komen van de eigenaar (ook indien vooruitbetaling niet meer toereikend is voor de betaling van deze kosten), zal de pensionhouder de eigenaar eenmaal schriftelijk (bij brief met ontvangstbevestiging) aanmanen tot betaling van het achterstallige bedrag.
b. De aanmaning geschiedt aan het laatst bij de pensionhouder bekende verblijfsadres van de eigenaar. De eigenaar draagt de verantwoordelijkheid voor het feit, dat de pensionhouder op de op de hoogte is van het juiste adres van de eigenaar.
c. Indien binnen 14 dagen, nadat de pensionhouder de ontvangstbevestiging heeft terugontvangen van de PTT, of geen betaling door de eigenaar is ontvangen, draagt de eigenaar (reeds nu voor alsdan) het in de overeenkomst omschreven dier onvoorwaardelijk in eigendom over aan de pensionhouder, die na ommekomst van de hiervoor bedoelde veertiende dag enig en alleen eigenaar is geworden van het dier.
De pensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.
d. Bij een tweede of verdere opvolgende overschrijding van de betalingstermijn door de eigenaar, is aanmaning door de pensionhouder, zoals hiervoor omschreven, niet meer noodzakelijk. Indien de eigenaar (na aanmaning bij de eerste keer, zoals hiervoor bedoeld voor een tweede maal de hiervoor omschreven betalingstermijn zou overschrijden met een termijn van 14 dagen of meer, wordt het in de overeenkomst omschreven dier (zonder dat enige verdere aanmaning is vereist) reeds nu voor alsdan door de eigenaar onvoorwaardelijk aan de pensionhouder in eigendom overgedragen, welke eigendomsoverdracht de pensionhouder ook in dat geval van de eigenaar aanvaardt.
5. Voor de reservering van een plaats in het pension kunnen door het pension reserveringskosten berekend worden aan de eigenaar.

ARTIKEL 6 - HET AFHALEN VAN HET DIER
1. Het dier zal worden afgehaald door de eigenaar op de tussen de eigenaar en de pensionhouder overeengekomen ophaaldatum. Bij aanvang van de dag volgend op deze datum zal de pensionovereenkomst beëindigd zijn. Alle gereserveerde dagen worden in de vakantieperiode in rekening gebracht.
2. Indien de eigenaar het dier niet bij de pensionhouder heeft opgehaald na het verstrijken van de overeengekomen pensiontermijn vindt aanmaning plaats zoals hiervoor in artikel 5 lid 4 van deze overeenkomst is omschreven. Indien de eigenaar gedurende 14 dagen na de eerste aanmaning in gebreke blijft met het ophalen van het dier, vindt eigendomsoverdracht van het dier door de eigenaar aan de pensionhouder plaats, zoals hiervoor in artikel 5 breder is omschreven. De pensionhouder verklaart in dat geval (reeds nu voor alsdan) deze eigendomsoverdracht te aanvaarden.

ARTIKEL 7 - ANNULERING (tijdens vakantieperiodes)
1. Annulering van een reservering is mogelijk tot vijfenveertig dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de opvangperiode.
2. Annulering tussen 30 dagen en 45 dagen, voor ingaan van de overeenkomst 50% van de prijs.
3. Annulering tussen14 dagen en 30 dagen voor het ingaan van de overeenkomst 75% van de prijs.
4. Annulering binnen 14 dagen voor en tijdens het ingaan van de overeenkomst 100% van de prijs.

ARTIKEL 8 - PERSOONSGEGEVENS
De in dit formulier opgenomen persoonsgegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de Wet Persoonsregistraties.

Klik hier voor het downloaden van deze voorwaarden (pdf-document).

 

 
 
[ Erkenning Stichting Dierbaar ]
PersberichtDierenpension “Op de Smakterheide” te Smakt /Venray opnieuw erkendDierenpension “Op de Smakterheide” in Smakt/Venray heeft ook dit jaar weer deerkenning van de Stichting Dierbaar verkregen. Deze erkenning omvat een groot aantaleisen waaraan dierenpensions moeten voldoen.Huisdier centraalBij Dierenpension “Op de Smakterheide” in Smakt/Venray verzekert men zich van debeste zorg voor huisdieren, want een erkenning krijgen alleen die bedrijven die voldoenaan strenge eisen. Dit betekent de zekerheid van deskundigheid, een eerlijk en gedegenantwoord op gestelde vragen, goede voorlichting en een gegarandeerd verantwoordeverzorging van de dieren.Kwaliteit gegarandeerdEen huisdier laten logeren bij en verzorgen door Dierenpension “Op de Smakterheide”betekent de beste keuze. Het erkende bedrijf wordt regelmatig grondig gecontroleerddoor de Stichting Dierbaar.Er zijn regels vastgesteld voor de verzorging, de gezondheid en het welzijn van depensiondieren. Afspraken met huisdiereigenaren worden schriftelijk vastgelegd en deklant ontvangt goede informatie over het verloop van het verblijf. Goede huisvesting isvan groot belang. Wie dus zijn huisdier laat logeren bij een door de Stichting Dierbaarerkend bedrijf laat niets aan het toeval over.Erkenning is nodigWie zijn huisdier goed wil verzorgen, verwacht van zijn dierenpension zekerheid énvakbekwaamheid. Dat is de reden dat Stichting Dierbaar erkenningen verleent aan echtgoede dierenpensions.Stichting DierbaarStichting Dierbaar uit Amersfoort is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelterkenningsregelingen voor dierenspeciaalzaken, trimsalons en dierenpensions uit tevoeren. Alle rechtmatig gevestigde ondernemingen kunnen aan de erkenningsregelingdeelnemen.Nadere informatie kunt u krijgen op ons kantoor, tel. 033 - 4 55 68 88.[ senioren honden ]
Persbericht Voor ons een triest bericht: Op 20 augustus 2009 bestond het seniorenhuis voor de honden 10 jaar. Een jubileum zou u denken… Voor ons gevoel was het zeker een jubileum, Echter waar het om draaide, De”Hondenbescherming”was niet aanwezig op de open dag. Misschien wel met voorbedachten rade? Wij hebben in juni het bericht gekregen dat de Hondenbescherming te Den Haag de opvang om financiële rede wilt centraliseren op 1 locatie. Nu hebben zij op 21 september definitief aangekondigd dat zij per 31-12-2010 zullen stoppen met de samenwerking voor de opvang van oudere honden uit andere asielen en van particulieren die het financieel zwaar hebben. Zij willen dit project wat wij opgebouwd hebben voortzetten op een nieuwe locatie. Het voelt alsof je aan de kant gezet wordt, we waren enorm teleurgesteld dat hetgeen waar je Ruim 10 jaar geleden de samenwerking voor aan bent gegaan nu ineens teniet wordt gedaan.Ook mede omdat de Hondenbescherming de leden een ander verhaal voorlegd als het is. De vergoeding is nl in 10 jaar met maar liefs ruim 50 % afgeroomd.Daarom moeten we noodgedwongen wel stoppen. Het laatste groepje van 6 honden zal dus ook per 31-12-2010 verhuizen naar de nieuwe locatie. Dat zal emotioneel niet meevallen. We hebben in de afgelopen 11 jaar vele honden een warm mandje geboden en voor vele honden ook een nieuw thuis gevonden. Voor anderen nog een mooie oude dag kunnen bieden binnen de opvang. Daar kijken we met een heel warm gevoel op terug.Voor particulieren die de kosten kunnen dragen voor de verzorging van hun oudere dier willen we zeker de opvang blijven realiseren. Dus de opvang zal zeker niet verdwijnen. We willen ook graag de deuren open houden voor de baasjes die deze kosten niet kunnen dragen die gepaard gaan met de opvang en verzorging van hun oudere huisdier. Daarom willen we graag een fonds oprichten waarbij we mensen vragen het seniorenproject financieel te willen steunen waardoor we ook oudere honden kunnen blijven opvangen die anders niet bij ons terecht kunnen. Opvang kost geld en de opvang van een oudere hond kost ongeveer € 6,00 per dag. Dit is exclusief eventuele dierenartskosten. We denken er over om zelf een soort adoptieplan op afstand te introduceren waarbij mensen een bepaalde hond financieel kunnen adopteren ofwel een aantal honden. We zijn daar nog hard over aan het nadenken hoe we ook de opvang kunnen blijven realiseren voor die honden die anders tussen het wal en het schip vallen. U mag ook met ons meedenken en eventueel ideeën aanleveren. Besluit u seniorendonateur te willen worden dan kunt u dit aanmelden via www.smakterheide.nl

 

"op de Smakterheide"

Coen & Trudy
Goumans

Sint Jozeflaan 2
5817 AC Smakt

Tel. : 0478-639062
Gsm : 06-54285764
Fax : 0478-639063

info@smakterheide.nl